فرم ارسالی جدید سفارش همکاری

نام کاربری
  re.hajiabadi
نام و نام خانوادگی
  حسن عبولزاده
کد ملی
  6509937050
تلفن همراه
  ۰۹۱۵۳۱۴۳۱۷۴۰
آدرس محل
  گلبهار امام رضای۵۴مجتمع مرمربتن اسیایی
لیست محصولات BITA
 

مدل تعداد
بیتا۲۲هزارفن دار ۱

وضعیت سفارش
  پیش سفارش

Recommended Posts

No comment yet, add your voice below!


Add a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.